Belu B.V. Privacyverklaring website

Belu B.V. zet zich in voor de bescherming van de privacy en de veiligheid van onze klanten. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe we persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Enkele hoofdpunten van de privacyverklaring van Belu zijn:

✔ We verkopen uw gegevens niet aan derden

✔ We maken het u gemakkelijk uw informatie te beheren. U kunt uw voorkeuren voor communicatie op elk moment wijzigen.

Wij zijn Belu B.V., Otterkoog 99B, 1822 BX Alkmaar.

Dit document betreft informatie die wij over u verzamelen via onze website, www.belu.nl, via onze telefonische helpdesk, sociale media, onze medewerkers of op andere wijze. Lees de verklaring aandachtig zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Belu B.V. is een “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het besluit over de wijze waarop we de persoonsgegevens van onze klanten bewaren en gebruiken. Net als u vinden wij de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en wij zetten ons in om uw privacy te waarborgen.

Door ons verzamelde persoonsgegevens
We verzamelen verschillende persoonsgegevens over u, zoals uw:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Informatie over credit- of debetcard en/of andere informatie over betalingen;
 • IP-adres; en
 • Alle overige persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt wanneer u een online contactformulier invult of op andere wijze contact met ons opneemt.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

 • Voor de instandhouding van onze betrekkingen met u zolang u klant bent;
 • Voor de verwerking van orders en de levering van de overeengekomen goederen en diensten aan u;
 • Voor de facturering, de verwerking van betalingen, het aanmaken en het onderhoud van accounts;
 • Voor de communicatie met u, onder andere om te reageren op ingediende informatieverzoeken/vragen en/of om feedback te krijgen over onze producten en diensten;
 • Voor de boekhouding, statistische analyses en interne rapportage en onderzoeken;
 • Om u op de hoogte te houden van aanpassingen in onze producten en diensten;
 • Voor besluiten over prijswijzigingen en om u daarvan op de hoogte te stellen;
 • Om de kwaliteit van onze producten en diensten in de gaten te houden;
 • Voor logistieke doeleinden, zoals het plannen en loggen van bezorgroutes;
 • Voor het onderzoeken van door u ingediende klachten;
 • Voor het leveren van bewijs in geval van (verwachte) geschillen tussen u en ons;
 • Voor het verkrijgen van kredietbeoordelingen, kredietcontroles en incasso van vorderingen, fraudedetectie en -preventie en risicobeheersing;
 • Voor het monitoren en/of opnemen van telefoongesprekken met u om u nog meer veiligheid te bieden, klachten op te lossen, onze dienstverleningsnormen te verbeteren en voor opleidingsdoeleinden; en
 • Ter bescherming van de rechten, eigendommen en/of veiligheid van Belu, haar personeel en anderen.

Marketing

Wij kunnen u per telefoon benaderen voor direct marketing van onze eigen producten en diensten, mits dit overeenkomt met de marketingvoorkeuren die u aan ons heeft doorgegeven.

Wij benaderen u alleen per e-mail met direct marketing van onze eigen producten en diensten:

 • als u daarvoor toestemming heeft gegeven; of
 • als u daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt en wij vergelijkbare producten en diensten marketen aan personen aan wie wij eerder verkocht hebben of met wie wij onderhandeld hebben.

Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing is optioneel. Als u ervoor kiest geen toestemming te geven, heeft dit geen invloed op uw bezoek aan en gebruik van onze websites. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van direct marketing door middel van de 'afmeld'-link onderaan elke e-mail die u van Belu ontvangt of door contact op te nemen met Belu:

 • per post: Otterkoog 99B, 1822 BX Alkmaar
 • per e-mail: info@belu.nl
 • telefonisch: +31 (0)72-520 66 97
 • door het invullen van het verzoekformulier op onze websites.
 • door contact met ons op te nemen via de live chatfunctie op onze websites.

Geautomatiseerde besluitvorming/ profilering

Controle kredietwaardigheid

We maken gebruik van door kredietbeoordelingsbedrijf Euler & Hermes (CRA) geleverde technologie. Deze verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Dit helpt ons te beslissen of wij u een account kunnen aanbieden waarmee u producten en diensten van Belu kunt aanschaffen. Wij blijven ook voortdurend informatie over u uitwisselen met het kredietbeoordelingsbedrijf, ook over uw betaalde rekeningen en eventueel niet tijdig terugbetaalde schulden. CRA deelt deze informatie met andere organisaties die deze kunnen gebruiken voor de besluitvorming voor toekomstige kredietaanvragen.

Euler & Hermes verstrekt in zijn privacyverklaring ook nadere informatie over hoe zij persoonsgegevens verwerken. Deze is te vinden op hun website: www.eulerhermes.nl.

Als u door onze kredietwaardigheidscontroles komt en voldoet aan andere criteria voor het openen van een account (de details daarvan worden tijdens het aanmaken van een account aan u bekendgemaakt) heeft u het recht bij ons een account te openen en onze producten en diensten te bestellen volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Als u niet door onze kredietwaardigheidscontroles komt, kunt u geen account aanmaken. U kunt dan echter nog wel naar ons goeddunken onze producten en diensten bestellen (overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden), mits u vooraf betaalt.

Prijswijzigingen

Wij gebruiken software die uw persoonsgegevens (waaronder contactgegevens) en informatie over uw transactiehistorie met ons verwerkt om aanbevelingen te kunnen doen voor periodieke wijzigingen in de prijzen van onze producten en diensten. We gebruiken deze software om ons te helpen beslissen hoe en wanneer we onze prijzen aanpassen. Uiteindelijk beslissen onze Sales Teams of de aanbevelingen van de software over prijswijzigingen worden gevolgd.

Rechtsgrond voor verwerking

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op de volgende rechtsgronden:

 • wanneer u toestemming heeft gegeven: voor direct marketing over onze eigen producten en diensten, ook voor marketingcommunicatie langs elektronische weg (bv. e-mail);
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld een overeenkomst voor de levering van goederen en diensten) of om op uw verzoek voorafgaand aan die overeenkomst stappen te ondernemen;
 • ter vervulling van wettelijke verplichtingen, onder andere in verband met wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, voorkoming van witwaspraktijken en terrorisme, screening op sancties, klachten en onderzoeken of rechtszaken;
 • ter bescherming van uw vitale belangen of die van andere personen, bv. wanneer u of zij ernstig gewond of ziek zijn, of
 • voor onze gerechtvaardigde belangen bij:
 • het beheer van uw account (met inbegrip van de verwerking van betalingen) en onze relatie met u en communicatie met u
 • het functioneren van onze websites
 • de verzending van direct marketing over onze eigen producten en diensten wanneer u daarvoor geen toestemming heeft gegeven en de marketingcommunicatie niet langs elektronische weg plaatsvindt (bv. per post of telefoon); verwerking van orders en levering van onze producten en diensten; en
 • onze interne bedrijfsdoelen die verwerking kunnen omvatten voor: bewaring van documenten, onderzoek, rapportage en statistieken, gegevensbeveiliging, waarborging van de kwaliteit van onze producten en diensten, onderzoeken van en reageren op vragen en klachten, verkrijging van kredietbeoordelingen en -controles, verstrekking van gegevens over betalingsgedrag aan kredietbeoordelaars, wijziging van onze prijzen, inning van vorderingen, ontdekking en preventie van fraude, risicobeheer, werving en opleiding van personeel en bescherming van onze rechten, eigendommen en veiligheid (en die van anderen). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen door een e-mail te sturen naar info@belu.nl.

Hoe delen wij uw persoonsgegevens? Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, kunnen wij deze ook delen met:

 • (een) externe dienstverlener(s) die de volgende soorten diensten aan ons verlenen: marketing, marktonderzoek, opslag en logistiek, software, werving en beheer van klantrelaties;
 • externe leveranciers en agenten die wij benoemen tot verkoopagenten of dienstverlener voor ons en die toegang krijgen tot bepaalde details uit de klantenaccounts van Belu voor de verwerking van verkopen of verlening van diensten voor ons;
 • externe leveranciers die voor ons betalingen verwerken die aan ons verschuldigd zijn. Daartoe verstrekken wij aan dergelijke leveranciers bankgegevens;

 • erkende kredietbeoordelingsbureaus, incassobureaus en advocaten wanneer we kredietcontroles uitvoeren, om te rapporteren over uw betaalgedrag en/of te trachten openstaande vorderingen te innen;
 • onze accountants, auditors, advocaten of vergelijkbare adviseurs wanneer zij op ons verzoek professioneel advies geven;
 • nooddiensten wanneer wij ongevallen of incidenten moeten melden of verzoeken om noodhulp;
 • iedere overheidsinstelling of andere derde waarvan wij te goeder trouw menen dat dit op grond van de wet verplicht is; in het belang van de volksgezondheid en veiligheid; of ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Belu, haar werknemers en anderen;
 • alle overige derden, als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zorgen wij ervoor dat dit gebeurt met toepassing van 'modelbepalingen' (modelcontractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie omdat zij afdoende waarborgen geven voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte) of andere specifieke, wettelijk goedgekeurde waarborgen. Nadere gegevens en/of een kopie van de waarborgen in kwestie kunt u hier opvragen: info@belu.nl

Op de uitvoering van diensten door onze derde-dienstverlener(s) kan een aparte privacyverklaring van toepassing zijn die deze derde aan u verstrekt. Wij raden u aan die verklaring aandachtig te lezen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze verzameld zijn. Bij het bepalen van de juiste bewaartermijnen houden we rekening met onder andere de volgende factoren:

 • wettelijke verplichting(en) op grond van geldende wetten om gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren;
 • verjaringstermijnen op grond van geldende wet(ten);
 • (mogelijke) geschillen en
 • richtlijnen van de toezichthoudende instanties in kwestie.

Anders wissen wij uw gegevens zorgvuldig zodra deze niet meer nodig zijn.

Links naar websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die websites, met inbegrip van het gebruik van persoonsgegevens door die websites. Wanneer u echter stuit op een met onze websites verbonden derde (of die beweert daarmee verbonden te zijn) die naar uw mening op onrechtmatige wijze informatie over u verzamelt of gebruikt, neem dan contact op met info@belu.nl. We zullen uw bericht graag doorsturen naar die derde.

Uw rechten

In het volgende gedeelte leggen wij uit welke rechten u heeft. De verschillende rechten zijn niet absoluut en voor elk recht geldt een aantal uitzonderingen of voorwaarden.

We geven alleen gehoor aan uw verzoek wanneer uit onze beoordeling van uw verzoek blijkt dat het ons toegestaan of verplicht is om dit te doen op grond van de gegevensbeschermingswetten. Niets in deze privacyverklaring is bedoeld om u verdergaande rechten te verlenen buiten of naast uw rechten als betrokkene op grond van de gegevensbeschermingswetten.

Recht op informatie

U heeft het recht om op een duidelijke, transparante en gemakkelijk begrijpbare wijze geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u deze informatie in deze privacyverklaring.

Recht op inzage

U heeft recht op een kopie van uw persoonsgegevens (als wij deze verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de in deze privacyverklaring verstrekte informatie) en over de wijze waarop deze gebruikt worden.

Dit is om ervoor te zorgen dat u zich ervan bewust bent en kunt controleren of wij uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten.

We kunnen weigeren informatie te verstrekken wanneer hierdoor ook persoonsgegevens van anderen aan het licht komen of wanneer dit een nadelige invloed heeft op de rechten van anderen.

Recht op rectificatie

U kunt ons verzoeken om redelijke maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te rectificeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Bijvoorbeeld wanneer we een verkeerde geboortedatum of naam van u hebben vastgelegd.

Recht op wissing

Dit wordt ook wel 'het recht op vergetelheid' genoemd. Eenvoudig gezegd stelt dit u in staat te verzoeken om wissing of verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer er voor ons geen dwingende reden bestaat om deze te blijven gebruiken of wanneer dit gebruik onrechtmatig is. Dit is geen algemeen recht op wissing; er bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als we ons moeten verdedigen tegen een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of stop te zetten terwijl we bezig zijn met de beoordeling van een verzoek om rectificatie of in plaats van wissing. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar mogen we deze niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van personen die verzocht hebben hun persoonsgegevens te 'blokkeren' voor verder gebruik om te garanderen dat de beperking in de toekomst wordt nageleefd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen en deze voor uw eigen doeleinden te hergebruiken bij verschillende organisaties. Hierdoor kunt u uw persoonsgegevens gemakkelijker veilig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze en hun IT-systemen (of rechtstreeks aan uzelf), zonder dat dit de bruikbaarheid beïnvloedt. Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft en die wij verwerken met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (zoals betalings- en vergoedingsdiensten) en die geautomatiseerd verwerkt worden.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking op grond van uw persoonlijke situatie voor zover die verwerking plaatsvindt voor de door Belu of een derde nagestreefde gerechtvaardigde belangen. Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te blijven verwerken, als we “dwingende rechtsgronden kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan [uw] belangen, rechten en vrijheden” of voor de vaststelling, indiening van of verweer tegen vorderingen in rechte.

Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) die ingrijpende gevolgen voor u heeft. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. Wanneer dit het geval is, heeft u recht op menselijke tussenkomst, op het uiten van uw zorgen en herbeoordeling van de beslissing.

Aanpassing van deze verklaring

De mogelijkheid bestaat dat wij deze privacyverklaring wijzigen. Wanneer we dat doen, publiceren we de aangepaste verklaring op onze website. Als we ingrijpende wijzigingen aanbrengen, nemen we verdere stappen om u daarvan op de hoogte te brengen.

Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie over deze rechten, deze privacyverklaring in het algemeen of het indienen van een klacht contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@belu.nl of bel +31 (0)72-520 66 97.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk informatie te verstrekken zodat wij kunnen vaststellen welke informatie u opvraagt, de actie die u ons wilt laten ondernemen en waarom u meent dat wij dit zouden moeten doen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij nadere informatie opvragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij daardoor uw identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij weigeren om actie te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek. Over het algemeen beantwoorden wij uw verzoek binnen een maand na ontvangst. We kunnen deze termijn verlengen met nog eens twee maanden als dit nodig is gezien de complexiteit en het aantal verzoeken dat u heeft ingediend. We brengen geen kosten in rekening voor dergelijk berichten en de door ons ondernomen acties, tenzij:

 • u extra kopieën opvraagt van uw persoonsgegevens die bewerkt worden. In dat geval kunnen wij u de redelijke administratiekosten in rekening brengen; of
 • u kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken indient, met name vanwege het herhaalde karakter daarvan. In dat geval kunnen wij ofwel (a) onze redelijke administratiekosten in rekening brengen ofwel (b) weigeren gehoor te geven aan uw verzoek.

Als u na het contact met Belu nog steeds ontevreden bent, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle contactgegevens daarvan zijn te vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.